П`ятниця, 03.04.2020, 12:17
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту

Наше опитування
Чи не хотіли б Ви взяти участь у квесті на день Молоді?
1. Звичайно хочу
2. А шо таке квест?
3. Все залежить від призів
4. Я краще пива поп'ю
Всього відповідей: 7

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

СТАТУТ
ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ МОЛОДІЖНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ОПІР»
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Здолбунівська районна молодіжна громадська організація «Опір» (далі за змістом «Опір») є добровільним об’єднанням громадян віком від 16 до 30 років, що створене на основі єдності інтересів для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, громадянських, творчих, вікових, спортивних та інших спільних інтересів.
1.2 «Опір» є місцевим об’єднанням громадян і здійснює свою діяльність на території Здолбунівського району.
1.3 «Опір» діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про об’єднання громадян», Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», чинного законодавства України, рішень її статутних органів та відповідно цьому Статуту.
1.4 «Опір» створюється і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності, плюралізму думок та демократизму в прийнятті рішень.
1.5 «Опір» є юридичною особою з моменту державної реєстрації в установленому законом порядку, має свою печатку, символіку та інші атрибути організації.
1.6 Повне найменування організації: Здолбунівська районна молодіжна громадська організація «Опір» .
1.7 Юридична адреса «Опору» : Україна, Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Лесі України 11, кв. 62.
ІI. ПРАВОВИЙ СТАТУС «ОПОРУ» 
2.1 «Опір» є неприбутковою юридичною особою з моменту державної реєстрації в установленому законом порядку, має свою печатку, самостійний баланс, кутовий штамп, бланки зі своєю назвою, символіку та інші атрибути організації, розрахункові та інші рахунки в установах банку.
2.2 «Опір» має право виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав.
2.3 «Опір» має право представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах.
2.4 «Опір» має право проводити та брати участь у масових заходах (зборах, мітингах, демонстраціях, пікетуваннях тощо) для захисту своїх законних соціальних, економічних, громадянських, творчих, вікових, спортивних та інших спільних інтересів.
2.5 «Опір» має право ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
2.6 «Опір» має право одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування необхідну інформацію для реалізації своїх цілей та завдань;
2.7 «Опір» має право розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі, а також вносити свої пропозиції до органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування;
2.8 «Опір» має право засновувати засоби масової інформації, підприємства для виконання статутних цілей.
2.9 «Опір» має право вступати у виборчі коаліції та брати участь у підготовці, розробці і обговоренні проектів рішень з питань державної політики щодо молоді.
2.10 «Опір» не відповідає по зобов’язаннях держави, держава не відповідає по зобов’язаннях «Опору». «Опір» не несе майнової відповідальності по зобов’язаннях своїх Засновників та членів.

ІII. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ «ОПОРУ»
З.1 Головною метою діяльності «Опору» є захист законних соціальних, економічних, громадських, творчих, вікових інтересів організації, а також:
підвищення рівня правосвідомості, політичної свідомості, політичної культури мешканців району;
підвищення рівня громадянської активності молоді в громадському житті району;
популяризація волонтерського руху в районі;
пропаганда спортивного туризму серед молоді;

налагодження контактів, обмін інформацією та координація дій із іншими молодіжними організаціями; 
пропаганда усвідомлення національної само ідентифікації громадськістю району;
залучення молоді до організації культурно-масових заходів, що проводяться в районі;
створення в районі Молодіжного Центру;
внесення пропозицій до проектів нормативних актів щодо втілення у життя державної молодіжної політики;
донесення до громадськості необхідності виконання нею функції громадського контролю за діяльністю органів влади і місцевого самоврядування;
демократизація суспільного життя молоді, захист її громадянських прав та свобод.  
3.2 Завданнями «Опору» є:
співпраця з молодіжними організаціями району в питаннях створення умов для повної реалізації молоді у соціально-економічному, політичному, громадському, культурному житті міста та області у рамках створення Молодіжного Центру;
проведення культурно-масових заходів у рамках реалізації Статутних положень;
організація спортивно-туристичних заходів;
підвищення громадської активності молоді;
організація тренінгів, семінарів, круглих столів, зустрічей для підвищення рівня політичної та національної свідомості;
поширення етнічної та національної культури серед молоді району;
розповсюдження та реалізація поліграфічної продукції;
проведення соціологічних досліджень та моніторинг громадської думки;
створення друкованих та електронних ЗМІ;
участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації, лекційної пропаганди та в інший спосіб, не заборонений законом;
представлення та захист своїх інтересів в органах державної влади та місцевого самоврядування.

IV. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ «ОПОРУ» , ВИБУТТЯ З НЕЇ
4.1 Умови та порядок прийому в члени «Опору» :
Членство в організації може бути індивідуальним або колективним.
Членами організації можуть бути громадяни віком від 16 до 30 років та інші громадяни України або колективні члени, які мають наміри вирішувати її завдання, діяти хоча би в одному первинному осередку, підтримувати мету, завдання та принципи діяльності організації, а також виконувати вимоги цього Статуту. Особи старшого віку можуть бути членами організації за умов, якщо їх кількісний склад в організації не перевищує третину загальної кількості членів; у складі виборних органів організації кількість осіб старшого віку не може перевищувати третину членів виборних органів.
4.2 Членство в «Опорі» є фіксованим, тому вступ в організацію здійснюється за письмовою заявою та за наявності мотиваційного листа. 
4.3 Рішення про прийом у члени «Опору» приймає Правління у двотижневий термін від дня подання молодим громадянином особистої письмової заяви та мотиваційного листа, в якому він коротко зазначає мету та мотивацію вступу в «Опір» .
4.4 Члени «Опору» визнають Статут організації та сплачують вступні та щомісячні членські внески у розмірах, визначених положенням про внески, яке затверджується Правлінням «Опору» .
4.5 Виключення з членів «Опору» проводиться:
За індивідуальним рішенням того, хто її хоче покинути, шляхом письмового або усного інформування про мотиви такого рішення Голови або Правління організації.
На підставі дій, несумісних з перебуванням у молодіжній громадській організації (грубі порушення вимог Статуту; систематичне невиконання рішень керівних статутних органів; притягнення до кримінальної відповідальності; поведінку, що негідна статусу члена організації; діяльності, що суперечить інтересам та визначеному курсу організації; діяльність, що підриває авторитет організації та суперечить Конституції, законодавчим актам України та нормам суспільної моралі) член (учасник) або група членів (учасників), може бути виключений з молодіжної громадської організації на підставі рішення Правління або Конференції організації, що ухвалюється не менше як двома третинами присутніх.  
4.6 Засновники «Опору» після її реєстрації мають той же статус, що й інші члени (учасники) організації.

V. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ «ОПОРУ» 
Члени (учасники) «Опору» мають право:
5.1 Обирати та бути обраним до складу статутних органів «Опору» .
5.2 Брати участь в усіх видах діяльності і заходах первинних осередків чи інших структур «Опору» , до яких він був обраний (делегований).
5.3 Брати участь в обговоренні та висувати пропозиції щодо вирішення питань, які обговорюються на засіданнях статутних органів, в які вони обрані.
5.4 Вільно висловлювати та відстоювати власну позицію, точку зору з приводу визначення курсу, напрямів та принципів діяльності організації.
5.5 Вносити пропозиції до статутних органів щодо Опору чи корегування зовнішнього та внутрішнього курсу «Опору» .
5.6 Відкрито висловлюватись відносно пропозицій інших членів організації, діяльності первинних осередків або будь-яких інших структур «Опору» .
5.7 Вільно відстоювати і пропагувати альтернативні ідеї вирішення питань, що перебувають на обговоренні в статутних органах «Опору» .
5.8 Апелювати до статутних органів «Опору» та не погоджуватись з їхніми рішеннями.
5.9 Вільно вийти зі складу «Опору» за власною письмовою заявою.
Члени (учасники) «Опору» зобов’язані:
5.10 Дотримуватися статуту організації та рішень її керівних органів. 
5.11 Активно долучатися до всіх заходів, що проводяться організацією, пропагувати демократичні цінності, основні цілі та завдання діяльності з метою підвищення рівня громадської активності жителів міста.
5.12 Залучати нових членів до діяльності організації.
5.13 Шукати шляхи покращення ефективності діяльності «Опору» .
5.14 Надавати «Опору» фінансово-матеріальну, творчу, інтелектуальну, інформативну та іншу підтримку відповідно до статутних завдань.  
5.15 Утримуватися від дій, що можуть завдати шкоди авторитету організації.
5.16 Сприяти залученню коштів на статутну діяльність організації.

VI. КЕРІВНІ ОРГАНИ «ОПОРУ» 
6.1 Вищим керівним органом «Опору» є Конференція, яка скликається Правлінням організації не рідше одного разу на 6 місяців. У період між конференціями керівним органом «Опору» є Правління. Керівною особою «Опору» є Голова.
6.2 Кожен член організації повинен бути поінформований Правлінням або Головою організації про час і місце проведення Конференції «Опору» не пізніше, ніж за три дні до дня її проведення.
6.3 Конференція організації також має бути скликана Правлінням «Опору» у разі вимоги 1/3 від загальної кількості її членів (учасників). Рішення про це Правління має прийняти у період 15 діб з дня офіційного надходження заяви, підписаної відповідною кількістю членів «Опору». Конференція у цьому випадку повинна бути проведена у період не пізніше 10 діб з дня прийняття рішення про її скликання.
У разі невиконання правлінням цих вимог конференцію організації може скликати ініціативна група у кількості не менше 1/3 членів «Опору» .
6.4 Конференція «Опору».
6.4.1 Конференція може приймати рішення відповідно до своєї компетенції.
6.4.2 До виключної компетенції конференції «Опору» належить:
прийняття Статуту організації та внесення до нього змін та доповнень;
обрання Правління та Контрольної-ревізійної комісії організації;
визначення кількісного складу Правління, Контрольної-ревізійної комісії організації;
дострокове припинення повноважень Голови, членів Правління, Контрольно-ревізійної комісії організації;
затвердження щорічного бюджету організації та затвердження звіту про його виконання;
прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію організації;
визначення основних пріоритетів та напрямків діяльності організації;
делегування Правлінню окремих функцій по управлінню та розпорядженню коштами та майном організації;
заслуховування та оцінка звітів Голови, Правління, Контрольно-ревізійної комісії.
6.4.3 Конференція може приймати рішення, заяви, декларації:
Рішення, заяви, декларації вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало 2/3 зареєстрованих учасників конференції.
Рішення з процедурних питань вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало 2/3 зареєстрованих учасників конференції.
Рішення про внесення змін та доповнень до цього Статуту вважається прийнятим, якщо за проголосувало 2/3 від зареєстрованих учасників конференції.
Рішення про ліквідацію, реорганізацію організації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 2/3 зареєстрованих учасників конференції.
6.4.4 Рішення, заяви, декларації на конференції приймаються за процедурою, встановленою регламентом конференції.
6.4.5 Конференція правочинна, якщо для участі у ній зареєструвалося не менше половини членів організації.
6.4.6 У конференції мають право брати участь з правом вирішального голосу усі члени організації.
6.5 Правління «Опору» :
6.5.1 У період між конференціями діяльністю організації керує Правління.
6.5.2 Правління обирається конференцією організації терміном на 1 рік.
6.5.3 До складу правління за посадою входить Голова організації, який одночасно є головою правління.
6.5.4 Правління може приймати рішення з будь-яких питань діяльності «Опору», крім тих, які відносяться до виключної компетенції інших органів організації.
6.5.5 До виключної компетенції Правління належить:
створення та розпуск структурних підрозділів організації, затвердження Положення про них та внесення до них змін;
за поданням Голови призначення та звільнення керівників структурних підрозділів організації;
надання згоди на призначення головного бухгалтера організації;
у межах, визначених конференцією, розпоряджатися коштами та майном організації;
затвердження символіки, штампу, печатки, офіційних бланків організації;
прийняття рішень про заснування засобів масової інформації організації;
внесення змін та доповнень до Статуту, затвердження програм, проектів організації, кошторисів та звітів про їх виконання;
оприлюднення щорічного звіту про діяльність організації.
6.5.6 Правління діє на підставі цього Статуту та регламенту своєї роботи, що затверджується постановою Правління.
6.5.7 У межах своїх повноважень Правління приймає постанови та заяви. Постанови та заяви вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини учасників засідання Правління організації.
6.5.8 Рішення на засіданні правління вважається прийнятими, якщо за нього проголосувало більше половини складу Правління за умови, що на його засіданні були присутні ¾ від його кількісного складу. 
6.5.9 Засідання правління скликаються Головою організації та за ініціативи 2/3 особового складу Правління не рідше одного разу на місяць.
6.5.11 Засідання Правління вважається правочинним, якщо у його роботі бере участь не менше ¾ обраних членів Правління.
6.5.12 У засіданнях Правління з правом дорадчого голосу має право брати участь голова Контрольно-ревізійної комісії. 
6.6 Голова «Опору» (голова Правління):
6.6.1У період між конференціями та засіданнями Правління поточною діяльністю організації керує Голова організації, який одночасно є головою Правління організації.
6.6.2 Голова організації обирається Правлінням на термін одного року. На цю посаду одна і та ж сама особа не може обиратися більше трьох термінів поспіль.
6.6.3 Повноваження Голови припиняються у випадках:
призначення та звільнення заступників (заступника) Голови організації;
з моменту прийняття остаточного рішення про виключення з організації;
висловлення недовіри ¾ членів організації, про що має бути подана заява на ім’я Правління за підписом необхідної кількості членів організації;
на підставі особистої письмової заяви;
у разі смерті.
6.6.4У разі дострокового припинення повноважень Голови організації заступник виконує обов’язки Голови організації до скликання Конференції організації, яка має відбуватися у місячний термін з моменту прийняття рішення про її скликання.
6.6.5 До повноважень Голови «Опору» належить:
без доручення представляти організацію у зовнішніх стосунках;
підписувати за дорученням Правління необхідні заяви та інші документи;
головувати на засіданнях Правління організації;
скликати засідань Правління організації;
делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам (заступникові);
організовувати підготовку та проводити засідання Правління;
вносити пропозиції по організації роботи структурних підрозділів організації;
у межах своєї компетенції видавати накази.

VII. КОНТРОЛЬНІ ОРГАНИ «ОПОРУ»
7.1 Контрольним Органом «Опору» є Контрольно-ревізійна комісія організації.
7.2 Чисельний склад Контрольно-ревізійної комісії «Опору» встановлюється рішенням конференції організації. Якщо кількість членів «Опору» не перевищує 20 членів, то обирається лише голова Контрольно-ревізійної комісії організації, який наділяється всіма правами Контрольно-ревізійної комісії.
7.3 Контрольна-ревізійна комісія «Опору» обирається конференцією організації терміном на один рік.
7.4 Контрольно-ревізійна комісія «Опору»:
визначає самостійно власну структуру та організацію роботи
розглядає заяви, скарги від членів організації та про порушення їх прав. За результатами розгляду приймає рішення, які є обов’язковими для виконання всіма керівними, виконавчими та іншими органами організації, всіма членами «Опору»;
щорічно проводить ревізію фінансово-господарської діяльності організації, про результати якої інформує членів організації;
розглядає конфліктні ситуації в організації та вносить за результатами розгляду свої рекомендації;
звітує про свою діяльність конференції організації.
7.5 У разі обрання Контрольно-ревізійної комісії, її голова обирається із числа делегатів конференції «Опору».
7.6 Члени Контрольно-ревізійної комісії «Опору» не можуть входити до складу Правління або бути Головою організації. 
7.7 У своїй роботі Контрольно-ревізійна комісія «Опору» керується цим Статутом та Положенням про свою діяльність, яке затверджується конференцією організації.
VIIІ. ПОРЯДОК ОБРАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ «ОПОРУ» 
8.1 Участь у роботі Конференції з правом голосу можуть брати всі зареєстровані учасники «Опору», що заздалегідь повідомили Правління організації про бажання взяти участь у роботі Конференції.
8.2 Обрання Правління «Опору» належить виключно до компетенції Конференції «Опору». Процедура голосування передбачає ранжирування учасниками Конференції списку кандидатів на посаду членів Правління у порядку власної симпатії, розставляючи бали в списку кандидатів від «1» до числа кількості кандидатів, при цьому «1» вважається максимальним балом, отримані бали сумуються і встановлюються результати голосування, відображені в таблиці рейтингу, на основі цих результатів визначаються обрані кандидати в склад Правління.
8.3 Голова «Опору» обирається Правлінням організації з особового складу Правління під час Конференції організації. Головою «Опору» вважається обраний той кандидат, який отримав за результатами голосування більше половини голосів членів Правління, що взяли участь у голосуванні. 
8.4 У разі обрання Контрольно-ревізійної комісії, її голова обирається із числа її членів конференцією «Опору» за процедурою, що передбачає зазначення переваг учасником конференції при голосуванні всього списку кандидатів, перевага позначається цифрою «1», водночас цифрами «2», «3» і т.д. позначаються переваги по інших кандидатах. Якщо при підрахунку голосів за першою перевагою жоден з кандидатів не набрав абсолютної більшості голосів, бюлетені кандидата з найменшою кількістю перших переваг розподіляються між рештою кандидатів до зазначеної в цих бюлетенях другої переваги – доти, поки один з кандидатів при підрахунку не отримає абсолютної більшості голосів.

IХ. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА «ОПОРУ»
9.1 Основою «Опору» є молодіжні первинні осередки. Вони утворюються не менш як трьома членами організації з власної ініціативи на основі їх вільного волевиявлення за територіальною або іншою ознакою. Рішення про їх утворення затверджується Правлінням «Опору». 
9.2 Молодіжні первинні осередки «Опору» діють відповідно до Конституції України, Закону України «Про об’єднання громадян», Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», чинного законодавства України, рішень її статутних органів та відповідно цьому Статуту.
9.3 Правлінням «Опору» можуть надаватися первинним молодіжним осередкам права територіальних сільських, селищних, міських організацій, які об’єднують на відповідних територіях первинні молодіжні осередки та здійснюють по відношенню до них координуючі та керівні функції. 

Х. КОШТИ ТА МАЙНО «ОПОРУ»
10.1 Джерелами коштів і майна «Опору» є:
вступні та членські внески членів «Опору»;
добровільні пожертви підприємств, організацій, установ і приватних осіб у встановленому законом порядку;
добровільні внески юридичних осіб;
кошти та майно, передані членами «Опору» в установленому порядку;
10.2 Кошти «Опору» спрямовуються на ведення статутної діяльності, організаційно-господарські заходи та інші потреби, передбачені Статутом, планом роботи, бюджетом та кошторисом.
10.3 «Опір» самостійно і незалежно здійснює право володіння, користування та розпорядження належним їй майном через керівні органи «Опору».
10.4 Майно та кошти «Опору» не можуть перерозподілятися між її членами і використовуються лише для виконання статутних завдань.
10.5 «Опір» в цілому, її організації з правом юридичної особи несуть самостійну фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність і не несуть відповідальності за зобов’язання будь-яких інших юридичних осіб.

ХІ. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ «ОПОРУ» 
11.1 Припинення діяльності «Опору» може бути проведене шляхом її реорганізації (злиття, перетворення, поділу тощо), ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску), або за рішенням Конференції організації.
11.2 Ліквідацію «Опору» проводить ліквідаційна комісія, утворена Конференцією, що ухвалила таке рішення, або орган, що ухвалив ліквідацію.
11.3 Примусовий розпуск «Опору» може бути здійснений за рішенням суду.
11.4 Ліквідація вважається завершеною, а «Опір» таким, що припинив свою діяльність, з часу, коли районне управління юстиції прийме рішення про скасування запису в Книзі обліку громадських організацій про реєстрацію шляхом повідомлення «Опору».

ХIІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ «ОПОРУ»
12.1 Змін та доповнення до Статуту вносяться Конференцією «Опору».
12.2 Рішення Конференції організації про внесення змін до цього Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало ¾ присутніх учасників Конференції.
12.3 Про зміни в статутних документах «Опір» повідомляє районне управління юстиції в 7-денний термін.



Форма входу
Логін:
Пароль:

Календар
«  Квітень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Архів записів

Друзі та партнери
Інформаційно-розважальний портал Online-city м. Здолбунів (новини, реклама, ігри) Пиши українською

Погода на завтра


Арій © 2020